Agenda 2023 • 09.50 – 10.00 – Registracija i kafa dobrodošlice
 • 10.00 – 11.30 – Plenarna sesija
 • 11.30 – 12.00 – Umrežavanje i osveženje
 • 12.00 – 13.30 – Paralelne sesije
  • SESIJA A: Uticaj koncepta održivog razvoja (ESG kriterijuma) na sprovođenje procesa interne revizije i procene vrednosti
  • SESIJA B: Fintech kao odgovor na održivo poslovanje finansijskog sektora
  • SESIJA C: Održivi razvoj ljudskog kapitala i marketing strategija u fluidnom poslovnom okruženju
 • 13.30 – 13.45 – Umrežavanje i osveženje
 • 13.45 – 15.00 – Paralelne sesije
  • SESIJA A: Uticaj koncepta održivog razvoja (ESG kriterijuma) na sprovođenje procesa interne revizije i procene vrednosti
  • SESIJA D: Koncept i izazovi cirkularne ekonomije – Srbija i EU
 • 15.00 – 15.30 – Ručak
 • 15.30 – 17.00 – Naučni radovi
 • 17.00 – Kraj konferencije

Koncept održivog razvoja danas se sastoji od ekonomskih, društvenih i ekoloških stubova koji zadovoljavaju potrebe sadašnjeg i budućeg poslovnog uspeha. Ovo je postalo od najveće važnosti za usmeravanje poslovnih odluka na svim nivoima organizacija u savremenoj ekonomiji znanja.Plenarna sesija

10.00 – 11.30

Sala: 046

Govornici:

prof. dr Goranka Knežević, rektor, Univerziteta Singidunum
Aleksandar Janjušević, šef Odseka za računovodstvo i reviziju, Sektor za finansijski sistem, Ministarstvo finansija Republike Srbije
dr Željko Radovanović, direktor, Uprava za sprečavanje pranja novca
Vladimir Hrle, advokat, vođa ESG savetodavnog programa Međunarodne finansijske korporacije, Grupacija Svetske banke
prof. dr Lidija Barjaktarović, dekan Poslovnog fakulteta u Beogradu, Univerzitet Singidunum
Danilo Mrvaljević, direktor, Sektor sredstava i upravljanja aktivom i pasivom Banca Intesa a.d. Beograd, ko-predsednik Odbora za finansijske usluge Saveta stranih investitora
Danko Kalkan, Senior Manager, CCaSS – ESG Advisory Services Ernst & Young d.o.o.
Verica Teofilović, Deputy CFO, MK group doo Beograd

Sesija A

12.00 – 15.00

Sala: 046

Uticaj koncepta održivog razvoja (ESG kriterijuma) na sprovođenje procesa interne revizije i procene vrednosti

Predsedavajući:
prof. dr Vule Mizdraković, Univerzitet Singidunum
doc. dr Miroslav Perić, Univerzitet Singidunum

Govornici:

Uloga interne revizije u ostvarivanju poslovnih ciljeva održivog razvoja je da pruži nezavisno i objektivno uverenje o tome da li su poslovni procesi i aktivnosti usklađeni sa ciljevima održivog razvoja, kao i da li se primenjuju odgovarajući standardi i propisi. Cilj sesije interne revizije na FINIZ konferenciji je da se razmenjuju iskustva o ulozi interne revizije u postizanju ciljeva održivog razvoja kroz identifikovanje rizika, evaluaciju politika, praćenje regulativa i podizanje svesti zaposlenih.

Tema ovogodišnje sesije vezano za procenu vrednosti su ESG (Environmental, social and governance) kriterijumi, kao i njihov uticaj na procenu vrednosti stalne imovine, kao i poslovanja. Imajući u vidu da su pomenuti kriterijumi već inkorporirani u postojeće Evropske standarde za procenu vrednosti nepokretnosti, postrojenja i opreme i poslovanja, kao i da se očekuju dodatne izmene standarda sa ovog aspekta, u okviru ove sesije razmotrićemo njihove osnovne zahteve i izazove primene u praksi. Cilj ove sesije jeste razvijanje konstruktivne diskusije između govornika i učesnika sesije u cilju razmene iskustva, unapređenja razumevanja i sagledavanja prethodno pomenutih izazova u savremenim uslovima privređivanja.


Sesija B

12.00 – 13.30

Sala: 018

Fintech kao odgovor na održivo poslovanje finansijskog sektora

Predsedavajući:
prof. dr Lidija Barjaktarović, dekan Poslovnog fakulteta u Beogradu, Univerzitet Singidunum

Govornici:

Na Međunarodnoj naučnoj konferenciji FINIZ 2023 održaće se sesija koja obrađuje tematiku projekata: 1) COST CA 19130 – Primene veštačke inteligencije u finansijama koja vodi većoj transparentnosti u finansijskoj industriji (engl. Fintech and Artificial Intelligence in Finance – Towards a transparent financial industry) i 2) ORCA-LAB, koji predlaže pionirske računarske arhitekture za sve optičke rezervoare koje iskorištavaju snagu novih, adaptivnih nelinearnih čvorova, koje će se demonstrirati u zahtevnom okruženju finansijskog predviđanja (cene hartija od vrednosti), kao jedna od mnoštva mogućih aplikacija. Fokus sesije je na svim inovativnim proizvodima koji su u ponudi na finansijskom tržištu Republike Srbije.


Sesija C

12.00 – 13.30

Sala: 047

Održivi razvoj ljudskog kapitala i marketing strategija u fluidnom poslovnom okruženju

Predsedavajući:
prof. dr Lazar Dražeta, Univerzitet Singidunum
prof. dr Jelena Gajić, Univerzitet Singidunum
prof. dr Aleksandar Đorđević, Univerzitet Singidunum

Govornici:

Održivi razvoj predstavlja dugoročnu strategiju povećanja vrednosti poslovanja kroz poboljšanje organizacione efektivnnosti. Razvojem Četvrte industrijske revolucije, HRM i marketing su dobili nove metode i oruđa neophodne za savremeno poslovanje u uslovima VUCA okruženja, koga karakterišu nepredvidivost, nesigurnost, kompleksnost i nedefinisanost.
Shodno tome, održivi razvoj ljudskih resursa (HRM) biće predstavljen kroz dva savremena i originalna koncepta kojima se ostvaruju akademske i profesionalne kvalifikacije zaposlenih u dvema različitim industrijama. Sa druge strane, razvoj savremenog marketinga biće predstavljen marketinškim strategijama iz različitih poslovnih delatnosti, kojima se ostvaruje kreiranje dodatne vrednosti kako za svoje ciljne grupe tako i za društvo u celini.


Sesija D

13.45 – 15.00

Sala: 018

Koncept i izazovi cirkularne ekonomije – Srbija i EU

Predsedavajući:
prof. dr Miroslav Popović, Univerzitet Singidunum

Govornici:

 • dr Gojko Rikalović, redovni professor, Univerzitet u Beogradu (Ekonomski fakultet)
 • dr Dejan Molnar, vanredni professor, Univerzitet u Beogradu (Ekonomski fakultet), direktor Fondacije za razvoje ekonomske nauke FREN

Cirkularna ekonomija kao nelinarni ekonomski model odbacuje koncept Take-make-use-dispose i produžava boravak resursa u tehnosferi, kroz niz pristupa (reupotreba, reciklaža, remodelovanje, reparacija, itd.), koji za cilj imaju redukciju otpada, smanjenje eksploatacije novih sirovina i podsticanje na njihovu pametnu (održivu) upotrebu. Prelazak na cirkularni ekonomski model postavlja pred kompanije i industriju niz izazova, koji se tiču sa jedne strane edukacije menadžmenta, redefinisanje radnih mesta (tranziciju ka zelenim zanimanjima), integraciju STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematic) kompetencija, a sa druge redizajniranja i inoviranja celokupnog proizvodnog procesa, koji se pre svega odnose na mala i srednja preduzeća, kao glavne aktere u tranziciji na cirkularni model poslovanja.

Panel Koncept i izazovi cirkularne ekonomije – Srbija i EU će okupiti predstavnike akademske zajednice iz različitih oblasti i privrede, koji će diskutovati o trendovima i izazovima cirkularne ekonomije na definisane teme:
1. Izazovi cirkularne ekonomije: Koncept cirkularne ekonomije i njegovo percipiranje; Cirkularna ekonomija EU i Srbija – komparacija; Primena koncepta cirkularne ekonomije u lancu vrednosti; Doprinos cirkularne ekonomije održivosti životne sredine.
2. Zelene inovacije u cirkularnoj ekonomiji i modeli finansiranja projekta vezanih za cirkularnu ekonomiju: Mogućnosti i fondovi; Izazovi za implementaciju u praksi; Modeli finansiranja projekata – EU nivo, nacionalni i lokalni nivo.
3. Cirkularna ekonomija i upravljanje otpadom: Otpad kao resurs; Strategija održivog upravljanja otpadom i veza sa principima cirkularne ekonomije; Primeri dobre prakse.


SESIJA E

13.45 – 15.00

Sala: 047

Poresko planiranje

Predsedavajući:
prof. dr Zoran Petrović, Univerzitet Singidunum

Govornici:

Pravilno poresko planiranje može obezbediti značajne benefite subjektima koji ga sprovode. U Republici Srbiji nedovoljno je zastupljeno poresko planiranje. Razlog je i nedostatak odgovarajućih kadrova. Složenu materiju poreskog planiranja najbolje je približiti kroz ilustrativne primere – jedan interesantan primer će biti prikazan u okviru sesije.


SESSION F

15.30 – 17.00

Sala: 047

Moderators:
Piotr Luty, PhD
Nebojša Bačanin-Džakula, PhD
Tijana Radojević, PhD

Speakers:

 • Piotr Luty, Katarzyna Piotrowska, Angelika Kaczmarczyk, Dominika Florek-Sapkowska
  Topic: GENDER IN MODERN ACCOUNTING AND MODEL VALUATION – POLISH PERSPECTIVE
 • Vladimir Mirković, Marina Iliev Matić, Branislav Dudić
  Topic: MEASURING OF BANKING SYSTEM RESILIENCE BY USING THE TEXAS RATIO
 • Nikola Stakić, Anas Ali Al-Qudah, Miklesh Prasad Yadav
  Topic: SAUDI CRUDE OIL AND THE GCC STOCK MARKETS: EFFECT OF COVID-19 OUTBREAK?
 • Maja Kljajić, Vule Mizdraković, Mirjana Mizdraković, Blaženka Hadrović Zekić
  Topic: BALANCING HOSPITALITY AND REPORTING: ANALYZING THE IMPACT OF IFRS 16 IN THE HOTEL INDUSTRY
 • Tijana Radojević, Danica Rajin, Jelena Nikolić, Ričardas Butėnas
  Topic: THE SIGNIFICANCE OF INTERNATIONAL MONETARY FUND CREDIT ARRANGEMENTS IN FOSTERING THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF SERBIA
 • Vladimir Mitić, Milica Čolović, Marko Milojević
  Topic: LIQUIDITY AND DECISIONS AND CHARACTERISTICS OF MANAGERS OF ORGANIC COMPANIES DURING COVID-19
 • Milena Nikolić, Danka Milojković
  Topic: THE ROLE OF GREEN FINANCE IN THE MANAGEMENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN SERBIA
 • Milica Daković Tadić, Sanja Baltić, Maja Kljajić
  Topic: SUSTAINABILITY ACCOUNTING AND REPORTING: ENHANCING SUSTAINABILITY IN PUBLIC CONSUMER BEHAVIOR
 • Aleksandra Minić, Sanja Filipović
  Topic: UNDERPINNING SUSTAINABILITY PARADIGMS: CIRCULAR ECONOMY AND ENHANCED TRIPLE BOTTOM LINE
 • Jadranka Kosović, Lazar Dražeta
  Topic: THE IMPORTANCE OF HRM PRACTICES FOR FOSTERING CREATIVITY DEVELOPMENT IN IT ORGANIZATIONS
 • Lepa Babić, Sandra Sojkić
  Topic: CHANGES IN ENVIRONMENT, COMPANY POSITIONING AND CAREER DEVELOPMENT
 • Ana Radulović, Olga Epitropaki
  Topic: SERVANT LEADERSHIP’S ROLE IN ENABLING SUSTAINABILITY IN ORGANIZATIONS: AN OVERVIEW OF STUDIES
 • Daliborka Đukić, Filip Unić
  Topic: KEY INDICATORS OF THE QUALITY OF HUMAN RESOURCE POLICIES AND ACTIVITIES
 • Maja Mirović, Nataša Stanišić
  Topic: THE IMPACT OF EMPLOYER BRANDING ON THE IT RECRUITMENT PROCESS
 • Sonja Jovanović, Lazar Dražeta
  Topic: EDUCATION REIMAGINED: EY BADGES AND DEGREES
 • Prebeg Marina
  Topic: MOTIVATING SUCCESS: A STUDY OF EMPLOYEE EMPOWERMENT’S LINK TO CUSTOMER SATISFACTION AND SALES PERFORMANCE
 • Ivana Brdar
  Topic: ECO-GUILTY PLEASURE: UNDERSTANDING THE UNSUSTAINABLE CONSUMER BEHAVIOUR
 • Ivana Brdar
  Topic: GREEN POWER OF INFLUENCERS: SHAPING SUSTAINABLE CONSUMER BEHAVIOUR IN THE TOURISM INDUSTRY
 • Miloš Petković, Enkjhin Jambal, Juan Camilo Bolivar Mesa, Farshid Emdadi
  Topic: THE ODYSSEY OF STRATEGIC INVESTING IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) STARTUPS
 • Lidija Barjaktarović, Danko Kalkan
  Topic: ARE SERBIAN COMPANIES READY FOR THE GERMAN SUPPLY CHAIN DUE DILIGENCE ACT?
 • Lidija Barjaktarović, Marko Barjaktarović, Mihailo Todorović, Ana Obradović
  Topic: TOWARD STOCK PRICE FORECASTING ON NEWLY ACQUIRED BELEX DATASET
 • Jelena Milovanović, Marija Jovanović, Gordana Dražić
  Topic: CONCEPTUAL MODEL OF A COMMUNITY-DRIVEN CIRCULAR SUPPLY CHAIN FOR BIOGAS PRODUCTION
 • Tane Murgoski
  Topic: RELATIONSHIP BETWEEN ONBOARDING PROCESS AND ORGANIZATIONAL CULTURE IN THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY IN NORTH MACEDONIA

Student presentation:

 • Oliwia Kaczmarczyk
  Topic: MOTIVES FOR CHOOSING ACCOUNTING STUDIES BY GENERATION Z MEMBERS
 • Mikołaj Ksieniewicz
  Topic: WINDFALL TAX FOR THE ENERGY SECTOR – POLICY OF THE EUROPEAN COMMISSION AND DESCRIPTION OF THIS TAX IN THE COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION

The international scientific conference FINIZ 2023 is an ideal opportunity for all its participants to present their work and results to the general public and exchange experiences and ideas with other distinguished experts from relevant fields. Two papers, in the expanded form (30%), will be selected and proposed for publication in The European Journal of Applied Economics (M51) in an accelerated procedure.

Conference Partner:

Back to Top