Agenda 2018

Agenda u PDF formatu

09.00 – 10.00 – REGISTRACIJA UČESNIKA I KAFA DOBRODOŠLICE
Predsedavajući:


prof. dr Zoran Petrović

prof. dr Lidija Barjaktarović
prof. dr Milovan Stanišić, predsednik, Univerzitet Singidunum
dr Duško Pejović, predsednik, generalni državni revizor, Državna revizorska institucija
Boško Vidaković, generalni sekretar, KOR-Komora ovlašćenih revizora
prof. dr Goranka Knežević, v.d. dekana, Poslovni fakultet u Beogradu, Univerzitet Singidunum
Biljana Bogovac, partner,  PwC – PricewaterhouseCoopers
Siniša Krneta, drirektor, Beogradska berza  – Crowdfunding i IPO
prof. dr Svetlana Stanišić, koordinator master studija, Univerzitet Singidunum
11.30 – 12.00 – DRUŽENJE I UMREŽAVANJE
12.00 – 13.30 – PARALELNE SESIJE
Sesija A: Naučni radovi, 001

NAUČNI RADOVI

Predsedavajući:


prof. dr Nemanja Stanišić

prof. dr Tijana Radojević
Naučna sesija je posvećena originalnim naučnoistraživačkim radovima, pri čemu su neophodni uslovi za klasifikaciju u ovu kategoriju bili sledeći: 1) u radu je izvršena statistička analiza empirijskih podataka, 2) dobijeni nalazi su pružili jasan doprinos definisanoj istraživačkoj oblasti, 3) istaknute su implikacije koje nalazi istraživanja imaju za profesionalnu praksu. U okviru ovogodišnje naučne sesije biće prezentovano 17 radova, a radni jezik sesije je engleski.
M. Stanišić, N. Radović, J. Nikolić – Possibilities of non-financial reporting in the hospitality
Piotr Luty, Roman Vavrek – The optimal capital structure for Polish acquiring companies –
the production sector
Michal Biernacki – Logistics costs in the practice of polish production companies
of the SME sector
D. Rajin, M. Petrović, T. Radojević – Non-financial reporting in the postal services industry
Miljan Radunović – Controlling OBOR projects’ risks by applying modern project
management tools
V. Mirković, M. Vujičić – Empirical evidence on NPLs resolution: Serbia and CESEE countries
T. Vesić, N Radić – Foreign banks – drivers of efficient development or yet another problem?
Z. Jović, G. Kunjadić – Monetary and technological aspects of the emergence
and developmet of cryptocurrency
Sesija B: Interna revizija, 004

INTERNA REVIZIJA

Predsedavajući:


prof. dr Jozefina Beke Trivunac

Tamara Kokić
„Uloga interne revizije u identifikovanju, sprečavanju i ublažavanju mogućih štetnih posledica u poslovanju organizacija““ je tema sesije Interna revizija. U okviru ove sesijegovornici će izneti izlaganje na različite teme o kojima će se diskutovati tokom rada. Teme koje će biti obrađene su: “Unapređenje upravljanja u saraadnji sa internom revizijom – preporuke ECIIA“, “Uloga finansijskih pokazatelja u identifikaciji rizika u procesu planiranja interne revizije” i “Finansijsko i nefinasijsko izveštavanje u praksi”.
mr Nebojša Jeremić, Ovlašćeni interni revizor – Telekom Srbija a.d. Beograd
dr Jelena Slović, Ovlašćeni revizor, Ovlašćeni interni revizor, „CFE” – FINODIT d.o.o. Beograd
Petar Kišdobranski, „ACCA, CIA, CRMA“ – SAGlobal Srbija
Sesija C: Računovodstvo i revizija, 046

RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA

Predsedavajući:


prof. dr Zoran Petrović

prof. dr Vule Mizdraković

Biljana Bogovac
Deo sesije posvećen računovodstvu:

  • Nefinansijsko izveštavanje – sadržina i korist od takvog izveštavanja
  • Panel diskusija: Kvalitet finansijskog izveštavanja
Deo sesije posvećen reviziji:

  • Eksterna revizija finansijskih izveštaja: trošak ili investicija obveznika revizije
  • Panel diskusija: Koristi od eksterne revizije finansijskih izveštaja
Sesija D: Finansijska Tržišta, 005

FINANSIJSKA TRŽIŠTA

Predsedavajući:


prof. dr Zoran Jeremić

prof. dr Nikola Stefanović
Tema panela Finansijska tržišta je „Razvoj alternativnih oblika finansiranja u Srbiji“. Uvodno izlaganje sa temama „IPO“ i „crowdfunding“ imaće Siniša Krneta, direktor Beogradske berze, nakon čega je predviđena diskusija i izlaganje drugih učesnika na ovu temu. Cilj je da se otvore teme razvoja tržišta kapitala u Srbiji kroz nove finansijske instrumente u okruženju koje se ubrzano menja pod uticajem razvoja novih tehnologija.
Siniša Krneta, direktor Beogradske berze
Ivana Stanković, senior manager, PWC
dr Vladimir Pavlović, direktor, WM Partners
dr Vladimir Marević, direktor sektora za HOV, Komercijalna banka
Tatjana Latas, Somborelektro
Ivan Stamenković, NIVS Partners
13.30 – 14.00 – DRUŽENJE I UMREŽAVANJE
14.00 – 15.30 – PARALELNE SESIJE
Sesija A: Naučni radovi, 001

NAUČNI RADOVI

Predsedavajući:


prof. dr Nemanja Stanišić

prof. dr Tijana Radojević
Naučna sesija je posvećena originalnim naučnoistraživačkim radovima, pri čemu su neophodni uslovi za klasifikaciju u ovu kategoriju bili sledeći: 1) u radu je izvršena statistička analiza empirijskih podataka, 2) dobijeni nalazi su pružili jasan doprinos definisanoj istraživačkoj oblasti, 3) istaknute su implikacije koje nalazi istraživanja imaju za profesionalnu praksu. U okviru ovogodišnje naučne sesije biće prezentovano 17 radova, a radni jezik sesije je engleski.
V. Ćosović – The importance of The foreign currency clause
in foreign business transactions
E. Besuspariene, E. Vitunskaitė, R. Butėnas – The importance of financial accounting information
for business management
Hristo R. Mavrudiev – Using “training enterprise” in accounting education at the UNWE – Sofia
Marlene Gröblacher – Cryptocurrencies (Bitcoins) in financial reporting- new challenge for
accountants
D. Šnjegota, B. Milošević Šnjegota – Annual Business Report as a source of information to users
of financial statements
Jelena Popović Stefanović – Significance of the comparability analysis in the transfer pricing report
M. Brkić, V. Mizdraković, B. Hadrović-Zekić – Readability of Serbian Law on Auditing
A. Obradović, V. Mizdraković, G. Avlijaš – Analysis of Audit Report Lag on Serbian Stock Exchange
T. Kokić, M. Gligorić, G. Knežević – Use of Beneish model on sample of Super League football club
in the Republic of Serbia
Sesija C: Računovodstvo i revizija, 046

RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA

Predsedavajući:


prof. dr Zoran Petrović

prof. dr Vule Mizdraković

Biljana Bogovac
Deo sesije posvećen računovodstvu:

  • Nefinansijsko izveštavanje – sadržina i korist od takvog izveštavanja
  • Panel diskusija: Kvalitet finansijskog izveštavanja
Deo sesije posvećen reviziji:

  • Eksterna revizija finansijskih izveštaja: trošak ili investicija obveznika revizije
  • Panel diskusija: Koristi od eksterne revizije finansijskih izveštaja
Sesija E: Forenzika, 004

FORENZIKA

Predsedavajući:


prof. dr Goranka Knežević

Ana Obradović
Forenzička revizija kao značajan faktor otkrivanja krivičnih dela u oblasti privrede ima nekoliko komponenti o kojima će se razgovarati u okviru panela i to: forenzičko mišljenje, forenzičke revizorske metode i primena digitalizacije u finansijskoj forenzici. Tema panela je ” Metode i tehnike forenzike i prevencije krivičnih dela u oblasti privrede”. U sesiji će se posebno razmatrati mere prevencije krivičnih dela u oblasti privrede kao što su interne dojave sumnjivih aktivnosti i metode zaštite uzbunjivača.
Miroslava Gaćeša, Deloitte, Director/Risk Advisory
Filip Bojović, PWC, Director, Forensic Services
Milena Vermezović Petrović, EY, Senior Manager/ Business Integrity and Compliance
Vanja Kurtović, BDO, Manager/Risk Advisory Services
Luka Milinković, ISACA, NLB Banka Beograd, Senior IS Audit
Sesija F: Procena vrednosti imovine, 005

PROCENA VREDNOSTI I IMOVINE

Predsedavajući:


prof. dr Vule Mizdraković

Maja Gligorić
Tema ove sesije je ”Razlike u tumačenju regulative iz oblasti procene vrednosti nekretnina i stečajnog postupka”. Analiza odredbi novog Zakona o proceniteljima vrednosti nepokretnosti u Republici Srbiji i razlika između trenutno važeće zakonske regulative iz oblasti stečajnog postupka i ovog zakonskog akta. Cilj sesije jeste sagledavanje razlika u postupku procene vrednosti za potrebe stečajnog postupka i kasnijih efekata upotrebe procenjene vrednosti u finansijskom izveštavanju. Pored toga, diskusija će se voditi na temu poreskih aspekata procenjene vrednosti nekretnina.
Danijela Ilić, predsednik Nacionalnog udruženja procenitelja Srbije
Bojan Čepić, rukovodilac Odeljenja za poresko savetovanje u revizorsko-konsultantskoj kući BDO
Vladimir Drašković, Sudski veštak za ekonomsko-finansijsku oblast – uža specijalnost procena vrednosti imovine i kapitala, Direktor DOO za veštačenja procene i savetovanje VPS Beograd
SESIJA PREDUZETNIŠTVO, 047
10.00 – 11.00 – Sesija G: Preduzetništvo – I deo

PREDUZETNIŠTVO – I DEO

Predsedavajući:


prof. dr Sanja Filipović
Cilj sesije „Uspešne preduzetničke priče“ je da približi stvaran svet biznisa mladim ljudima koji žele da razviju sopstveni posao. Da bi od kreativne ideje nastao uspešan posao, neophodna su određena znanja i veštine. U razgovoru sa uspešnim mladim preduzetnicima saznaćemo iz prve ruke njihova iskustva – kako su započeli posao, šta su bili problemi, kako su ih prevazišli?
Jovana Miljanović, JM Consulting
Darko Mandić, osnivač i direktor, Happy Honey
Boris Pohulek, PR Superior Team
11.00 – 12.00 – Sesija G: Preduzetništvo – II deo, 117

PREDUZETNIŠTVO – II DEO

Vođe igre:


Biljana Lazarević

Filip Davidović
Igra Coin&Fund je dizajnirana i implementirana kao edukativni alat pomoću kojeg će korisnici svih nivoa znanja imati priliku da kroz simulaciju vide kako njihove odluke kao direktora virtuelnih kompanija utiču na poslovanje celokupnog preduzeća. Coin&Fund uči studente i učenike srednjih škola o pravilnom i analitičkom sagledavanju odluka u biznisu, čineći ih boljim kolegama, zaposlenima i preduzetnicima jer potpuno simulira poslovanje nekog aspekta preduzeća i celog preduzeća. Učesnik igre će biti izvršni direktor fiktivnog preduzeća koji donosi odluke o poslovanju kako bi postigao što bolji poslovni rezultat. Igra se igra u timovima. Mentori timova su iskusni stručnjaci iz prakse, pre svega finansijski direktori u Republici Srbiji.
13.00 – 14.00 – Sesija G: Preduzetništvo – III deo

PREDUZETNIŠTVO – III DEO

Predsedavajući:


prof. dr Vladimir Džamić
U panel-diskusiji na temu “Socijalno preduzetništvo u Republici Srbiji: izazovi i perspektive” govoriće će predstavnici istaknutih kompanija u Republici Srbiji. Teme koje će biti obrađene su: ”Finansiranje socijalnih preduzeća u Srbiji”, ”Socijalno preduzetništvo kao model ekonomskog osnaživanja mladih u riziku” i „Održivost socijalnih preduzeća u trenutnom zakonskom okviru, pozitivni primeri“.
Vladimir Jovanović, ERSTE banka
Jelena Srnić Nerac, NEOSTART
Ivana Stančić, Smart kolektiv
Miodrag Nedeljković, Inicijativa za razvoj i saradnju

Back to Top