Finiz 2014

Utisci o konferenciji FINIZ

Konferencija FINIZ

Kreativno računovodstvo – od kreativnosti do zloupotrebe

Cilj konferencije FINIZ je pružanje naučnog i stručnog doprinosa u oblastima finansijskog izveštavanja i korporativnog upravljanja.
Značaj finansijskog izveštavanja, kao i sama kompleksnost tog sistema i njena povezanost sa brojnim drugim aktivnostima su od velikog značaja za poslovanje privrednih subjekata. Radovi naučnih radnika i stručnjaka koji su prezentovani na ovoj konferenciji ukazuju da su formalno ispoštovani standardi koji se primenjuju u izveštavanju, ali da suštinski nedostaju prave informacije. Takođe, je jasno istaknuto da je neophodno da ljudi koji rade u sektoru finansija bilo koje kompanije imaju širinu, otvorenost i hrabrost u sagledavanju izazova i traženju odgovarajućih mišljenja od relevantnih institucija, kako bi unapredili poslovanje kompanije u kojoj rade.
Osnovni ciljevi rada su da se proveri da li postoji jasna granica između kreativne upotrebe računovodstvenih tehnika i njihove zloupotrebe; i u kojoj meri računovođe shvataju da ta granica postoji i kada je oni u praksi prelaze Stoga su autori sproveli kratko istraživanje u najvećim gradovima Republike Srbije, koje je uključivalo anketiranje računovođa, kako bi se obezbedio bolji uvid u razumevanje ove problematike.

Kvalitet obelodanjivanja na Newconnect alterantivnoj platformi za trgovanje na Varšavskoj berzi

Upravljanje rizicima na primeru kompanije Henkel

Ovo istraživanje usmereno je ka ispitivanju odnosa između kvaliteta obelodanjivanja i karakteristika preduzeća emitenata na NewConnect alternativnoj platformi za trgovinu na Varšavskoj berzi.
Ispitivanjem uzorka od 200 emitenata ustanovljeno je da je kvalitet obelodanjivanja u značajnoj i pozitivnoj korelaciji sa veličinom preduzeća kao i da ne postoji dokaz o odnosu između kvaliteta obelodanjivanja, koeficienta dugovanja i istorije poslovanja emitenata.
Savremeni turbulentni uslovi poslovanja su nametnuli razvijanje novog koncepta nazvanog upravljanje rizikom preduzeća (Enterprise Risk Management – ERM koncept). U radu je analizirano poslovanje kompanije Henkel,na globalnom nivou, kao i primena samog koncepta na primeru pomenute kompanije. Cilj rada je da pokaže kako primena ERM koncepta doprinosi uvećanju vrednosti preduzeća. To je i dokazano primenom Pirsonovog koeficijenta korelacije i linearne regresije u statističkom softveru MINITAB.

Eksterni revizor kao “prijatelj” klijenta revizije

Upravljanje tokovima gotovine

Eksterna revizija je zakonski obavezna za određeni broj privrednih subjekata. Ona nije besplatna – plaća je privredni subjekt, a rezultate eksterne revizije uglavnom koriste eksterni korisnici računovodstvenih informacija. Međutim, postavljanjem pravilnih odnosa između eksternog revizora i klijenta revizije mogu se ostvariti brojne koristi po klijenta revizije: prvestveno u pravcu povećanja kvaliteta finansijskog izveštavanja. Adekvatno upravljanje tokovima gotovine bazira se na pravilnom sastavljanju izveštaja o tokovima gotovine i njegovom tumačenju. Da bi se utvrdila adekvatnost korišćenja ovog izveštaja i značaja koji se pridaje upravljanju tokovima gotovine, kao univerzalno primenljivog znanja i veštine, sprovedeno je istraživanje kod domaćih kompanija putem ankete. Razmatran je uticaj različitog profila potreba za gotovinom preduzeća u odnosu na različite aspekte analize tokova gotovine. Dobijeni rezultati upućuju da ispitanici sa kontinuiranim i sezonskim profilom potreba za gotovinom pokazuju zadovoljavajuće poznavanje predmeta istraživanja i iskazuju stavove koji su u potpunosti ili delimično afirmativni u odnosu na: buduće tokove gotovine kao glavne determinante vrednosti privrednog subjekta, stav o komplementarnosti izveštaja o tokovima gotovine u odnosu na bilans uspeha i bilans stanja i praksu sastavljanja izveštaja o tokovima gotovine tokom poslovne godine.

Privatni investicioni fondovi i budžetiranje u privrednim subjektima

Realnost eksternog finansijskog izveštavanja

U radu se istražuje veza između privatnih investicionih fondova i budžetiranja u privrednim subjektima. Studija se bazira na podacima SEAF South Balkan Fund B.V., privatnog investicionog fonda, koji je, u periodu od 2006. do 2010. godine, analizirao 483 kompanija u Srbiji. Korisnici eksternih finansijskih izveštaja mogu doneti ispravne odluke samo ako su zasnovane na realnim finansijskim izveštajima.
Realnost finansijskih izveštaja je neposredno povezana sa realnim vrednovanjem pozicija u finansijskim izveštajima, što često zahteva procenu fer vrednosti pojedinih pozicija. Finansijski rukovodilac je lice koje treba da izvaga gde je granica između realnosti i troškova te realnosti u finansijskom izveštavanju.

Back to Top