Uputstvo za autore

Autor/i se prilikom dostavljanja rada na mejl adresu finiz@singidunum.ac.rs izjašnjava/ju:

  • kojoj sesiji, odnosno tematskoj oblasti konferencije, i
  • kojoj kategoriji pripada njihov rad (naučni: originalni istraživački rad ili pregledna studija, ili stručni).

Originalni istraživački rad odnosno empirijska studija podrazumeva da je autor/i primenio/li neki kvantitativni model na neku seriju podataka iz tematske oblasti konferencije.
Naučna pregledna studija podrazumeva da je/su autor/i pročitao/li relevantna savremena istraživanja i dostignuća iz određenje oblasti (minimum 20), prezentovao/li i intepretirao/li na originalan način. To dalje podrazumeva da je autor/i izneo/li sopstveno kritičko-argumentovano mišljenje/a o dostignućima relevantnih autora iz analizirane oblasti, istakao/li ograničenja analize i buduće pravce istraživanja.

Stručni rad podrazumeva da autor/i prikazuje/u konkretno poslovno rešenje koje je/su primenili u svom radu uz sagledavanje relevantnih rizika, poređenje primenjenih poslovnih modela ili proizvoda u tematskoj oblasti konferencije, konkretnu primenu određene regulative u struci, i sl. Autor/i stručnih radova mogu da učestvuju u diskusiji na konferenciji, samo uz dostavljanje Sažetka u skladu sa Uputstvom za pisanje radova i prezentaciju i/ili druge prateće audio/video materijale i dokumente, koji će biti postavljeni u posebni odeljak na sajtu konferencije. Takođe, autori koji žele da im radovi budu objavljeni u celosti, moraju da ispoštuju zahteve predviđene Uputstvom za pisanje radova. Takođe se podrazumeva da i prijava stručnih izlaganja, prolazi odobrenja Programskog odbora.

Uputstvo za formatiranje naučnih radova možete preuzeti ovde: finiz.singidunum.ac.rs/wp-content/uploads/2018/05/Uputstvo-za-formatiranje-nau_nih-radova-za-konferenciju-FINIZ-2018.docx

Prijavom i elektronskim podnošenjem apstrakta/članka autori neopozivo pristaju na to da se, u slučaju zvaničnog prihvatanja teksta od strane Uređivačkog odbora konferencije, isti objavi u Zborniku konferencije, da bude javno dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji konferencije, kao i na drugim internet stranicama za koje organizatori konferencije procene da mogu povećati dostupnost i vidljivost domaćoj i međunarodnoj naučnoj zajednici.

Back to Top