Agenda

Agenda u PDF formatu

09:00 – 10:00 – REGISTRACIJA UČESNIKA I KAFA DOBRODOŠLICE
Predsedavajući:


prof. dr Zoran Petrović

prof. dr Kosana Vićentijević

prof. dr Lidija Barjaktarović
Prof. dr Milovan Stanišić, Predsednik Univerziteta Singidunum
Radoslav Sretenović, Državna revizorska institucija (DRI)
Mira Vuković, Udruženje internih revizora Srbije
Miroslav Perić, Komora ovlašćenih revizora
Aleksandar Janjušević, Ministarstvo finansija Republike Srbije
Dr Petar Dinić, Privatna ordinacija “Život”
Branislav Lončar, Publicis World Wide
Dragan Vještica, Dr Oetker
Klod Kolaro, Digital Transformation Consultant
11:30 – 12:00 – DRUŽENJE I UMREŽAVANJE
12:00 – 14:00 – PARALELNE SESIJE
1. Sesija: NAUČNI I STUDENTSKI RADOVI, 112

NAUČNI RADOVI

Predsedavajući:


prof. dr Nemanja Stanišić (ENG)

Deo sesije posvećem naučnim radovima bavi se originalnim naučnoistraživačkim radovima. Radni jezik sesije je engleski. Neophodni uslovi za klasifikaciju radova u ovu kategoriju bili su sledeći:

 • u radu je izvršena statistička analiza empirijskih podataka,
 • dobijeni nalazi su pružili jasan doprinos definisanoj istraživačkoj oblasti i
 • istaknute su implikacije koje nalazi istraživanja imaju za profesionalnu praksu.

U okviru ovogodišnje naučne sesije biće prezentovano sedam radova na sledeće teme: uloga i značaj impact investing-a (investiranja sa pozitivnim reperkusijama) u Republici Srbiji, relativni značaj faktora koji utiču na model bankarskog poslovanja, sektorski pristup analizi merdžera i akvizicija u Republici Srbiji i Poljskoj, uticaj emisije gasova sa efektom staklene bašte sa studijom slučaja iz Crne Gore, analiza troškova distribucije u oblasti Donja Silesija, analiza uticaja finansijske regulacije na ranu fazu preduzetničke aktivnosti na globalnom uzorku i evaluacija Korniš-Fišer modela vrednosti pod rizikom na tržištu kapitala u Hrvatskoj.

Stefanović, N., Stanišić, N., Barjaktarović, L., Makojević, N. – Impact Investing and Job Creation in the Contemporary Business Environment: Evidence from the Republic of Serbia
Beke-Trivunac, J.- Impact of Banking Group’s Management Policies and Country Environment on Bank’s Model of Operation
Luty, P. – The Analysis of Mergers and Acquisitions in Serbia nad Poland in the period 2005-2014 – a Sectorial Approach
Lika, S. – Environmental Impact Assessment Through Greenhouse Gas Accounting of Electricity Consumed by the Aluminum Plant Podgorica (KAP) for the period of 2003 until 2015
Biernacki, M. – Cost of Physical Distribution as a Component of Customer Service Cost, in the Practice of Comapnies in the Lower Silesia Region
Avlijaš, G. – Influence of Financial Regulations on Early-Stage Enterprenuerial Activity
Terzić, I., Milojević, M., Miletić, D. – Evaluation of the Cornish–Fisher VaR Model in Capital Market in Croatia from 2005 to 2015

STUDENTSKI RADOVI

Predsedavajući:


prof. dr Tijana Radojević

Deo sesije posvećen studentskim radova tradicionalno je deo međunarodne naučne konferencije FINIZ i ima za cilj da doprinese:

 • Razvoju naučno istraživačkog podmlatka, prvenstveno doktoranada na studijskom programu Savremeno poslovno odlučivanje, u skladu sa planom razvoja naučno istraživačkog podmlatka Univerziteta Singidunum;
 • Sticanju potrebnih teorijskih i praktičnih znanja studenata master akademskih studija u okviru njihovog naučno istraživačkog rada i pisanja naučnih radova iz oblasti ekonomskih nauka;
 • Unapređivanju veština akademskog pisanja studenata osnovnih akademskih studija koji učestvuju u radu konferencije, kao i njihovih veština prezentovanja.
 • “umrežavanju” mladih istraživača – učestvovanjem na konferenciji mladi istraživači postaju “vidljivi” većem broju lica iz profesionalnih i akademskih krugova koje se bave sličnim oblastima; upoznavanje sa njima može predstavljati osnov za neku buduću poslovnu ili akademsku saradnju.
Liović, D. – Outsourcing – rizična ušteda?
Bokić, M. – Analiza sadržaja revizorskih izveštaja sa aspekta procene vrednosti stalne imovine kao značajnog faktora uspešnosti poslovanja
Petronijević, D. – Parametarska, neparametarska i hibridna metoda izračunavanja VaR-a primenjene na prinosima BELEX-a 15 i HoV četiri kompanije sa Beogradske berze
Radević, Lj. – Poreske implikacije metoda obračuna zarade kod budžetskih korisnika
Lukić, K. – Računovodstvo u oblaku unutar Republike Hrvatske
Mijoković, M. – Zastupljenost upotrebe koncepta fer vrednosti za vrednovanje nekretnina, postrojenja i opreme u Republici Srbiji
Dubovina, Đ. – Monetarna ekonomija u najavi
2. Sesija: STRUČNI RADOVI RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA, POSLOVNE FINANSIJE, KONTROLING, PRAVO, 109

RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA, POSLOVNE FINANSIJE, KONTROLING, PRAVO (STRUČNI RADOVI)

Predsedavajući:


prof. dr Goranka Knežević

Bojan Radoš, KOR, VTB banka

Cilj sesije je prezentovanje naučnih dostignuća u oblasti interne revizije, analize finansijskih izveštaja, vrste finansijskih informacija koje se koriste u poslovnom odlučivanju, uticaja poslovnog izveštavanja, upravljanja rizicima i kontrolingu, troškovnom sistemu zasnovanom na aktivnostima.

Simeunović, N., Knežević, G. – Interna kontrola kao mera prevencije prevara u finansijskom izveštavanju
Mitrović, A., Knežević, G. – Odabrana racija aktivnosti u kontekstu računovodstvenog tretmana zaliha nedovršene proizvodnje
Stojanović, R. – Implikacije bilansnog tretmana gudvila na pozdanost finansijskih izveštaja
Dragojević, D., Krstajić, D., Dikić, S. – Teorija tvrdih i mekih finansijskih informacija
Milić, M. – Uticaj poslovnog izveštavanja na povećanje ažurnosti i kvaliteta u radu
Radović, N. – Analiza pokazatelja rentabilnosti u poslovanju hotelskih preduzeća
Stjepanović, S., Cita, M. – Međuovisnost poslovnog rezultata i pokazatelja likvidnosti hrvatskih preduzeća iz prehrambene djelatnosti
Radoš, B., Upravljanje rizicima standardi i prakse
Todorović – Dudić, A., Perović, V., Bojanić, R. – Proaktivno upravljanje rizicima – Kontroling
Dobardžić, E., Dobardžić, A. – Troškovni sistem zasnovan na aktivnostima kao pokretač profitabilnosti i konkurentnosti kompanija
Nikčević, I. – FIDIC-oviopšti uslovi ugovora i njihova primena na domaćem tržištu

FINANSIJE I BANKARSTVO

Predsedavajući:


prof. dr Miroljub Hadžić

Cilj izlaganja jeste upoznavanje učesnika sa osnovnim tržišnim rizicima kojima su privredni subjekti izloženi u svom poslovanju, kao i sa načinima i insturmentima zaštite od tih rizika sa primerima računovodstvenog tretmana za kompanije.

Branko Srdanović, OTP banka
Mirković, V., Dudić, Z., Dudić, B. – „Bankarstvo u senci“ kao potencijalni faktor nestabilnosti finansijskog sistema
Milenković, N. – Diskont za neutrživost akcija: utvrđivanje i primena
Jeremić, Z., Latas, T. – Rizici zloupotrebe tržišne moći na berzama električne energije
Miletić, D., Milojević, M., Terzić, I. – Izloženost rizicima i trendovi osiguranja u poljoprivredi Srbije
Stanković, S. – Uloga interne revizije u novoformiranim profesijama sa javnim ovlašćenjima
3. Sesija: RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA, 046
Predsedavajući:


prof. dr Zoran Petrović

Vladimir Poznanić, potpredsednik Komisije za sprovođenje ispita, obuku i kontinuirano profesionalno usavršavanje za ovlašćene revizore Komore ovlašćenih revizora

U okviru sesije “Računovodstvo i revizija” diskutovaće se o sledećim pitanjima:

 • Prednostima i nedostacima postojanja tri računovodstvene regulative u Republici Srbiji (MSFI, MSFI za MSP i Pravilnika za mikro i druga pravna lica);
 • Zadržati praksu propisivanja obaveznog kontnog okvira ili dozvoliti privrednim subjektima da sami kreiraju kontni okvir koji će primenjivati;
 • Mestu i ulozi računovođe u aktivnostima i sistemu sprečavanju pranja novca;
 • Arhiviranju računovodstvenih dokumenata i
 • Novoj revizijskoj regulativi, sa posebnim osvrtom na izmenjeni sadržaj i izmenjenu formu izveštaja nezavisnog revizora.
Aleksandar Janjušević, Ministarstvo finansija
Ksenija Ristić Kostić, Komora ovlašćenih revizora
Danijela Tanić Zafirović, Uprava za sprečavanje pranja novca
Milan Negovanović, Privredni savetnik
Dragan Brcan, Agencija ASKme
4. Sesija: INTERNA REVIZIJA, 047
Predsedavajući:


prof. dr Kosana Vićentijević

Mira Vuković, UIRS

Predavači na sesiji su članovi UIRS-a, profesionalci sa dugogodišnjim iskustvom. Učesnici članovi UIRS-a će ostvariti 5 poena kontinuirane edukacije – 5 CPE.

Jovanka Tomanović, CIA, KOR, Mirabank a.d. Beograd
Mirjana Bogićević, CIA, CRMA, Energoprojekt Garant a.d.o. Beograd
Mladen Kandić, CIA, Eurobank a.d. Beograd
Nataša Šoškić, Raiffeiesn bank a.d. Beograd
5. Sesija: KORPORATIVNO UPRAVLJANJE, 004
Predsedavajući:


prof. dr Lidija Barjaktarović

Korporativno upravljanje predstavlja definisane strukture i procese za vođenje i kontrolu privrednih društava. Okvir korporativnog upravljanja OECD se zasniva na četiri osnovne vrednosti: nepristrasnost, obaveza, transparentnost i odgovornost. Potencijalne koristi od dobrog korporativnog upravljanja su: poboljšana operativna efikasnost, obezbeđen pristup tržištima kapitala, niža cena kapitala, bolja reputacija društva, njegovih članova upravnog odbora i rukovodstva. Prilagođenost organizacione strukture društva, proaktivan pristup upravljanju ljudskim resurisma, razvijenost sistema internih kontrola i sistema finansijskog upravljanja, predstavljaju svojevrsnu garanciju usklađenosti poslovanja sa postavljenim ciljevima. Shodno teme, neke od tema za diskusiju su:

 • najveći aktuelni izazovi za korporativno upravljenje u Evropskoj Uniji i aktuelni problemi korporativnog upravljanja u Srbiji;
 • osnovne, praktične, razlike koje se javljaju u konceptu uspostavljanja korporativnog upravljanja u organizacijama (privrednim društvima i finansijskim institucijama /osnovanim sa većinskim stranim kapitalom i sa većinskim kapitalom domaćih preduzetika/ i državnim institucijama) u Srbiji; kako to izgleda u slučaju malih i srednjih preduzeća u Srbiji;
 • nove uloge finansijskog direktora (CFO) od Chief Financial Officer do Chief Future Officer; Digitalizacija CFO funkcije u kompaniji.
Katarina Đulić, FEFA – Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju
Miroslav Perić, KOR, KPMG
Zoran Daljević, Atlantic grupa
Branislav Lončar, Publicis World Wide
Vladimir Pajević, Sber banka a.d. Beograd
Aleksandar Vasilski, Valor grupa
6. Sesija: DIGITALNA TRANSFORMACIJA I CYBERSECURITY RIZICI POSLOVANJA, 005

CYBERSECURITY RIZICI POSLOVANJA

Predsedavajući:


prof. dr Goran Kunjadić

Sanja Kekić, CRISC , predsednica ISACA Beograd

Sesija “CyberSecurity rizici poslovanja” baviće se sledećim pitanjima:

 • kako ISACA odgovora na „Cybersecurity“ probleme,
 • Uticaj „Cybersecurity“ rizika na poslovanje,
 • PANEL: Šta je potrebno pitati „odbore direktora“ kompanija u vezi „Cybersecurity“-a?

U panel diskusiji će biti razmenjena iskustva i mišljenja učesnika u sesiji.

Branko Krsmanović, CISA, podpredsednik ISACA Beograd
Nebojša Cvijetić , CISA CISM, podpredsednik ISACA Beograd
Milorad Jović, marketing direktor ISACA Beograd
Dejan Abazović, Direktor IT, Centralna banka Crne Gore
Pavle Knežević, IT Manager u Arriva Litas Doo
Branko Greganović, predsednik IO NLB banke

DIGITALNA TRANSFORMACIJA

Predsedavajući:


dr Nada Arežina

dr Dalibor Radovanović

Digitalna transformacija predstavlja nov način poslovanja gde se uz pomoć inovativnih tehnologija obezbeđuje efikasniji rad zaposlenih ali i unapređuje kvalitet rada sa klijentima. U okviru sesije digitalna transformacija biće više reči o :

 • Značaju automatizacije poslovnih procesa
 • Online mogućnostima i stvaranju novih poslovnih prilika i novih rešenja
 • Značaj digitalizacije poslovnih procesa na bolji uvid potreba klijenata
 • Prednosti i mane digitalizacije i kontrole tokova dokumenata u kompanijama
 • Uticaj digitalizacije na efektivnost kontrole poslovanja
Klod Kolaro, Digital Transformation Consultant
Milorad Đukanović, Data Lab
Novak Anđelić, Delhaize
Lidija Đorđević, ATOS
Nenad Radaković, Perihard
7. Sesija: CONTROLLING, 016
Predsedavajući:


Bojan Šćepanović, Menadžment Centar Beograd

U okviru sesije će učesnici na svom primeru pokazati kako izgleda controlling u njihovim kompanijama, analiziraće se pozitivni primeri iz prakse i izvršiti rekapitulacija. Tema: “Controlling u mojoj kompaniji”

Branimir Spasić, Menadžer finansijske kontrole, SOCIETE GENERALE BANKA
Dragana Stojanović, Head of MIS, budgeting and control department, MIRABANK
Dragan Vještica, Head of Controlling, DR. OETKER
Natalija Mihajlović, Head of Controlling, SIEMENS
Milan Šakotić, Chief Financial Officer, TRIZMA
Katarina Ćevriz, Head of Controlling, ASSECO SEE
8. Sesija: PROCENA VREDNOSTI I REFORMA FINANSIJA JAVNE UPRAVE, 110

PROCENA VREDNOSTI

Predsedavajući:


dr Vule Mizdraković

Procena vrednosti imovine predstavlja sastavni deo finansijskog izveštavanja pravnih lica. Relevantnost bilansa stanja kao jednog od najvažnijih finansijskih izveštaja u velikoj meri zavisi od preciznosti izvrešene procene vrednosti imovine. Imajući u vidu da stalna imovina, odnosno nekretnine, obično predstavljaju najveći deo ukupne imovine pravnih lica, kvalitetno izvršen postupak procene vrednosti nekretnina predstavlja imperativ. Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja (MSFI) predlažu da procenu vrednosti izvrši profesionalni nezavisni procenitelj, a rezultate procene bi trebalo nakon toga uključiti u finansijsko izveštavanje.

Problem koji može nastati pri tom uključivanju tržišne vrednosti nekretnina kao fer vrednosti, ogleda se u alokaciji procenjene vrednosti na deo vrednosti koji se odnosi na zemljište, građevinske objekte i ostala poboljašanja na tom zemljištu. Rizik pogrešne alokacije je visok, a eventualne posledice mogu imati različit karakter: pogrešno prikazana vrednost imovine u finansijskim izveštajima, pogrešno obračunata amortizacija i rezultat poslovanja, pogrešno obračunat porez na imovinu, problemi u određivanju kolaterala, osiguranje imovine i ostalo.

Danijela Ilić, Nacionalno udruženje procenitelja Srbije
Vesna Stefanović, Vision Consulting
Snežana Radović, Informativno poslovni centar – IPC
Blaženka Hadrović Zekić, Ekonomski fakultet Osijek

REFORMA FINANSIJA JAVNE UPRAVE

Predsedavajući:


Ana Jolović, direktorka projekta RELOF

Deo sesije posvećen reformi finansija javne uprave bavi se temama:

 • kako unaprediti kvalitet finansijskog upravljanja i kontrole u lokalnim samoupravama i lokalnim javnim preduzećima?
 • 10 tačaka šta je potrebno za unapređenje finansijskog upravljanja i kontrole u lokalnim samoupravama i lokalnim javnim upravama u Republici Srbiji.
Sanja Kmezić, Karl Franzens University of Graz; EURAK
Daniel Pantić, SDPR Jugoimport
Snežana Batričević, Aerodrom Nikola Tesla
Milena Milojević, Grad Beograd
Interni revizor Opština Užice
14:00 – 14:30 – DRUŽENJE I UMREŽAVANJE
14:30 – 15:00 – ZATVARANJE KONFERENCIJE

Back to Top