Zaključci sesija 2021

U skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom u državi i u svetu, Međunarodna naučna konferencije FINIZ 2021  održala se  online. Učesnici su pratili događaj online, preko Microsoft Teams platforme.

Plenarnom sesijom otvorena je konferencija FINIZ 2021. Predsedavajući i govornici plenarnog dela su se osvrnuli na ostvarene rezultate u aktuelnoj kalendarskoj godini. Plenarna sesija je zatvorena predstavljanjem svih paralelnih sesija od strane predsedavajućih. Rad konferencije nastavljen je u dva bloka. U prvom i drugom bloku održano je po 5 paralelnih sesija.

Sesija pod nazivom: ”U korak sa promenama u poslovnom okruženju” organizovala se u saradnji sa UIRS-om. Razgovaralo se na temu uticaja pandemije na promenu poslovne filozofije i organizaciju života uopšte. Zaključeno je da pandemija uticati i u budućnosti na način života i organizaciju poslovnih aktivnosti. Što se tiče organizacije rada u kompanijama, novonastale okolnosti su nametnule i novu filozofiju organizovanja posla. To je, neminovno, uslovilo i promenu procesa rada interne revizije – da revizori, uglavnom, organizuju svoj rad od kuće. U vezi sa tim, panelisti su nas podsetiti na neke važne teme i pitanja koja su osnova našeg posla i koja u izmenjenim okolnostima mogu biti zanemarene, a temelji profesije se ne smeju urušavati.

Tema sesije Računovodstvo i revizija je bila: ”Elektronske fakture, kao obavezan korak ka digitalizaciji poslovanja”. Razgovarano je na sledeće teme: 1) Šta su to elektronske faktrure? 2)Zašto nas obavezuju da pređemo na sistem elektronskih faktura? 3) Kako to da uradimo i usput da unapredimo poslovanje?

Glavni zaključak sesije je da će proces uvođenja elektronskih faktura doprineti daljoj digitalizaciji poslovanja, da će smanjiti troškove poslovanja, ubrzati poslovanje, podići fiskalnu disciplinu u državi. Sem toga zaključak je i da računovodstvena struka ne treba da čeka da joj drugi nameću izmene u njenom radu, već da ona mora ići u susret promenama i sama biti inicijator osavremenjavanja svog rada.

Pod okriljem konferencije FINIZ 2021 organizovane su dve sesije iz oblasti poreza nazivom: ”Razmena iskustava Višegradskih zemalja u aktivnostima izbegavanja plaćanja poreza” pod okriljem projekta finansiranim grantom International Visegrad Fund (projekat br. 22010083), koji će trajati do 31.03.2022.godine. Prvi deo sesije je predstavljao diskusiju otvorenih pitanja teorije i prakse, na temu: 1. Međunarodna saradnja u funkciji smanjenja evazije poreza za zaustavljanje izbegavanja plaćanja poreza i 2. Mišljenja Ministarstva Finansija – izbor prava ili stranputica u pravnu nesigurnost. U oblasti međunarodne saradnja u cilju sprečavanja poreske evazije, fokus je bio na: okviru OECD / G20 Inkluzivnog okvira za implementaciju BEPS Projekta, 15 akcija BEPSa, saradnji u oblasti poreza, postupku zajedničkog dogovaranja – MAP, multilateralnoj konvencija – MLI, transfernim cenama, i posebno uticaju COVID-19 na transferne cene. U drugom delu diskusije fokus je bio na konkretnim primerima vezanim za naknadu troškova prevoza zaposlenih za dolazak na posao i odlazak sa posla; naknada korišćenja servera u inostranstvu i porez po odbitku na autorske naknade; ketering na snimanju filma, serije, reklame je trošak reprezentacije; troškovi obveznika po osnovu besplatnog davanja pića i grickalica svim korisnicima svojih usluga, sa ciljem povećanja prihoda od obavljanja poslovne delatnosti kockanja i klađenja priznaju se u poreske svrh, itd. Rezultat diskusije zajedničke diskusije je bio na predlozima instrumenta za bolju naplatu poreza i  optimizaciju poreskih nameta.

O aktuelnoj problematici komunikacije i saradnje u sadašnjim okolnostima, govorilo se u okviru marketing sesije, konferencije FINIZ 2021. pod nazivom: “Komunikacija i kolaboracija u centru  marketinške problematike u postkovid eri“. Sa sigurnošću se može zaključiti da je aktuelna kriza inicirala ubrzani proces digitalne transformacije u svim delatnostima i svim oblastima poslovanja. Došlo je do ubrzanog tempa tehnološkog usvajanja, korišćenja raspoloživih softverskih programa u punom kapacitetu, promene navika u ponašanju zaposlenih i ponašanju potrošača. Digitalna komunikacija i kolaboracija su omogućili: optimizaciju poslovnih procesa, optimizaciju vremena, više načina povezivanja i uspešnu komunikaciju za one kompanije koje su u potpunosti digitalno i strateški pripremljene. U većini slučajeva, kombinovani, hibridni model (online i uživo) pokazao se kao prihvatljiv i motivišući za sve aktere na tržištu koji žele da budu konkurentni i da posluju efikasno.

Zaključci sesije FINTECH u eri kovida (u okviru projekta COST CA 19130) koji su proistekli su: pre svega poštovanje etičnosti u finansijskoj industriji, permanentno učenje i razvijanje kompetenci, kvalitetna baza podataka i oblasti gde će se primeniti veštačka inteligencija su neki od izazova za primenu iste u sektoru finansija.

U okviru sesije pod nazivom New Normal izazovi u finansijskim istragama učesnici sesije  obratili su se auditorijumu sa nekoliko interesantnih tema kao što su korišćenje Beneish modela za prevare u finansijskim izveštajijma, uloga Data Science-a u istragama prevara sa kreditima, kao i tehnike pranja novca u bankarskom sektoru. Svi učesnici sesije zaključili su da su se metode i tehnike činjenja prevarnih radnji promenile u periodu nakon krize, da je determinisanje profila počinioca prevara mnogo teže i da su se kao posledica izmenjenih privrednih okolnosti pojavile brojne nove “crvene zastavice” koje ukazuju na visoke rizike prevara u post Kovid periodu.

U okviru sesije posvećenoj proceni vrednosti razmatran je trostruki efekat i posledice primene nove regulative EU vezano za zaštitu životne sredine na organizaciju i izvođenje postupka procene vrednosti: nepokretnosti; postrojenja, mašina i opreme; i  poslovanja privrednih društava. Glavni govornici sesije zaključili su da je efekat pomenute regulative na proces procene vrednosti  nepokretnosti; postrojenja, mašina i opreme; i  poslovanja privrednih društava kompleksan, kako sa aspekta razmatranja osnovnih pretpostavki od kojih se polazi u postupku procene, tako i sa aspekta informacija koje će biti korišćene kao inputi u postupku procene. Predlog je da se praksa osvrne ka profesionalnoj regulativi iz oblasti procene vrednosti koja je već u određenoj meri usklađena, odnosno koja će u budućnosti biti usklađena sa regulativom EU vezano za zaštitu životne sredine.

HR sesija na konferenciji FINIZ 2021 posvecena je upravljanju ljudskim resursima kroz neprekidno poboljšanje poslovanja.  Troje govornika su sagledali ovu paradigmu kroz razlicite dimenzije ovog procesa: 

  • Sisteme neprekidnog poboljsanja poslovanja u operacijama, mr Aleksadar Protic, Factory Manager, Al Dahra,  
  • Burnout sindrom, pd stresa do dijagnoze, dr Branko Andjelkovic, Marketing Manager, Galenika a.d,
  • Buducnost rada, dr Sonja Jovanovic, HR Associate Director, EY-CESA Organizational Development. 

Prisustvo, pitanja i reakcije slusalaca opravdali su izbor tema i zanimljivost izlaganja, dok je javnsot upoznata sa nekim od najsavremenijih trendova u dobrobiti i razvoju ljudskog kapitala u organizacijama.” 

Na ovogodišnjoj konferenciji FINIZ 2021 u sesiji: Naučno-istraživački radovi, prezentovano je 16 radova. Prezentovani su radovi iz oblasti: interna revizija, korporativnih finansija,  evaluacije i rizika, poslovnih finansija, bankarstva, osiguranja, forenzike, marketinga i menadžmenta i upravljanja ljudskim resursima (HR). Osam radova je predloženo za objavljivanje u časopisu The European Journal of Applied Economics (M51) po ubrzanoj proceduri.

Back to Top